Udržitelný rozvoj

Koncepce udržitelného rozvoje (nebo také trvale udržitelného rozvoje) představuje alternativní model vývoje společnosti oproti dominující industriální ekonomice. Odráží přirozené environmentální limity hospodářského růstu; politiky na této koncepci založené prosazují uvedení hospodářského a společenského vývoje do souladu s kapacitami ekosystémů, se zachováním přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro nynější i příští generace. Klasická definice ze zprávy Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj (tzv. Zpráva Brundtlandové) z r. 1987 zní takto: „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích, a aniž by se to dělo na úkor jiných národů.“ Udržitelný rozvoj se tedy původně vztahoval jen na ochranu životního prostředí, dnes však již přesahuje i do oblastí sociologie a ekonomiky.

V Česku byla první Strategie udržitelného rozvoje schválena v roce 2004. V současné době je klíčovým dokumentem státní správy pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality života obyvatel Strategický rámec Česká republika 2030, schválený vládou v dubnu 2017. V šesti klíčových oblastech shrnuje, kam rozvoj České republiky dospěl, jakým čelí rizikům a jakých příležitostí může využít. Pro každou oblast formuluje strategické i specifické cíle. Klíčové oblasti se kromě tradičních tří pilířů rozvoje (sociálního, environmentálního a ekonomického) věnují životu v regionech a obcích, českému příspěvku k rozvoji na globální úrovni a dobrému vládnutí.

Strategický rámec ČR 2030 je českou reakcí na přijetí globální rozvojové agendy Valným shromážděním OSN v New Yorku v září 2015 a přenáší do domácího prostředí 17 Cílů udržitelného rozvoje, Sustainable Development Goals.

Vrcholným orgánem zastřešujícím udržitelný rozvoj v Česku je Rada vlády pro udržitelný rozvoj. Jeho činnost zajišťuje oddělení udržitelného rozvoje na Ministerstvu životního prostředí.

Udržitelný rozvoj a Strategický rámec ČR 2030 má své vlastní internetové stránky www.cr2030.cz a také facebookovou stránku – Udržitelný rozvoj. Na těchto stránkách si zájemci mohou udělat základní představu o jednotlivých kapitolách, stáhnout celý dokument Česká republika 2030 včetně příloh a dozvědět se o novinkách a zajímavostech ze světa udržitelného rozvoje.

Fórum pro udržitelný rozvoj

Fórum pro udržitelný rozvoj je tradiční setkání, které pořádá Rada vlády pro udržitelný rozvoj za účelem vytvoření veřejného prostoru pro diskuzi o jednotlivých aspektech, cílech a principech udržitelného rozvoje a jeho implementaci v České republice. Na Fóru dochází k propojování veřejné, soukromé a odborné sféry a k diskuzím nad aktuálními tématy a výzvami pro Českou republiku. Letošní Fórum se uskuteční 17. prosince a to v lehce inovativním formátu, jelikož se na jeho organizaci podílí Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a Asociací společenské odpovědnosti.

Evropský týden udržitelného rozvoje

Každoroční týdenní akce napříč celou Evropou se koná každoročně od 30. května do 5. června. Zahrnuje tisíce různých akcí v rámci celé EU připravené jak vládními institucemi, neziskovkami tak jednotlivci: konference, výstavy, workshopy, semináře, filmová promítání, komunitní setkání, dny otevřených dveří a mnohé další aktivity. Rozmanitost pořádaných akcí je veliká, cíl jediný: dát najevo, že nám záleží na budoucnosti světa, v němž žijeme. Více informací a přehled akcí najdete na https://www.tydenudrzitelnosti.cz/.

Dobrovolné závazky

Dobrovolné závazky jsou koncept inspirovaný Finskou zkušeností. Finsko má už bohatou historii plánů a strategií zabývajících se udržitelností, ale právě projekt dobrovolných závazků mu pomohl přejít k akci. Firmy, neziskové organizace či jednotlivci se mohou registrovat na stránkách a zveřejnit tak svůj závazek k udržitelnému rozvoji, spadající do jedné z šesti oblastí Strategického rámce ČR 2030 Závazek je poté uveden na našich stránkách a pomocí dat a odpovídajících indikátorů, které jsou tam připojeny, lze sledovat, jak se ho daří naplňovat.