Výzkum, vývoj a inovace

V souvislosti se schválenou Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice Ministerstvo životního prostředí (MŽP) není od roku 2012 poskytovatelem podpory výzkumu, vývoje a inovací. Od roku 2009 MŽP nevyhlašuje veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. Všechny projekty výzkumu a vývoje (VaV) a výzkumné záměry byly ukončeny v roce 2011.

V současné době MŽP úzce spolupracuje s Technologickou agenturou České republiky (TA ČR). MŽP usiluje o podporu VaV v oblasti životního prostředí v rámci programů TA ČR. Hlavním cílem je zabezpečit ochranu životního prostředí prostřednictvím udržitelného využívání zdrojů, přičemž hlavním předpokladem je zkvalitňování znalostí o vzájemném působení živé a neživé přírody a lidských činností především na území ČR. Důraz je kladen na přizpůsobení se klimatickým změnám, na nástroje a technologie ke sledování, prevenci a zmírňování environmentálních tlaků a rizik (včetně zdravotních rizik), stejně tak i na ochranu přirozeného a umělého životního prostředí.

Výzkumné potřeby resortu jsou dílčím způsobem zajišťovány v rámci Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovací pro potřeby státní správy BETA Technologické agentury České republiky.

Na MŽP je zřízena Vědecká rada ministra životního prostředí, která je odborným poradním orgánem ministra zejména v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, odborné a informační základny resortu životního prostředí.

Základní informace o jednotlivých projektech VaV a jejich výsledcích jsou k dispozici v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na adrese www.isvav.cz.

EU ETV – ověřování environmentálních technologií

Česká republika se připojila k evropskému programu ověřování environmentálních technologií, které má zprostředkovat rychlé zavádění inovačních řešení do praxe. Ověřování je klíčové v oblasti podpory exportu výsledků výzkumu a vývoje pro překlenutí počáteční fáze kdy výkonnostní charakteristiky environmentálních technologií nejsou zcela pokryty stávajícími předpisy/standardy a jejíž nezávislá validace environmentální výkonnosti pomůže vybudovat důvěru kupujícího. Environmentálními technologiemi mohou být jednotlivé výrobky, kompletní technologie, inženýrská řešení nebo služby s významným přínosem pro životní prostředí.

Podstatou procesu ETV (Environmental Technology Verification) je hodnocení shody mezi prohlášením výrobce/dodavatele o výkonnosti produktu a jeho skutečnými provozními výkonovými parametry.

Ověřování je vhodné zejména pro výrobce/dodavatele a výzkumné organizace s vývozními ambicemi do EU, USA, Kanady a také některých zemí východní Asie.

Více informací o projektu naleznete na adrese http://www.tretiruka.cz/eu-etv/ a http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/ a v souboru (PDF, 558 kB).

Detailní informace pro výrobce/dodavatele naleznete v průvodci ETV (PDF, 1 MB).