Udržitelný rozvoj

Koncepce udržitelného rozvoje (trvale udržitelného rozvoje) představuje alternativní model vývoje společnosti oproti dominující industriální ekonomice. Odráží přirozené environmentální limity hospodářského růstu; politiky na této koncepci založené prosazují uvedení hospodářského a společenského vývoje do souladu s kapacitami ekosystémů, se zachováním přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro nynější i příští generace. Klasická definice ze zprávy Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj (tzv. Zpráva Brundtlandové) z r. 1987 zní takto: „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích, a aniž by se to dělo na úkor jiných národů.“

Právo člověka na příznivé životní prostředí je obsaženo v zákoně o životním prostředí z 5. 12. 1991 (17/1992 Sb.). Zákon definuje v § 6 trvale udržitelný rozvoj jako rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby, a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.

V ČR byla první Strategie udržitelného rozvoje schválena v r. 2004, aktuálně platný dokument byl jako Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky (SRUR ČR) schválen usnesením vlády ČR č. 37 ze dne 11. ledna 2010. Tento dokument tvoří dlouhodobý rámec pro politická rozhodování v kontextu mezinárodních závazků, které ČR přijala v souvislosti s členstvím v EU, OECD a OSN, respektující zároveň specifické podmínky ČR. Slouží jako východisko pro zpracování koncepčních materiálů (sektorových politik či akčních programů) a pro strategické rozhodování v rámci státní správy a územní veřejné správy a pro jejich spolupráci se zájmovými skupinami. V návaznosti na SRUR ČR jsou pod záštitou Rady vlády pro udržitelný rozvoj vypracovávány situační zprávy, jejichž cílem je zmapovat, zda se daří plnit cíle uvedené ve Strategickém rámci, a informovat politiky a veřejnost o stavu a vývoji ČR v oblasti udržitelného rozvoje.

Aktuálně probíhají práce na jeho aktualizaci, které budou propojeny s procesem implementace Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) na národní úrovni. Aktualizovaný SRUR bude předložen vládě ke schválení do konce roku 2016.

Mezinárodní dimenze udržitelného rozvoje

Přijetím SRUR se ČR hlásí k závěrům konference Země v r. 1992 a konference Rio+20 v r. 2012 v brazilském Riu de Janeiru, jejímž nejdůležitějším formálním výsledkem bylo schválení záměru přijmout globální Cíle udržitelného rozvoje (SDGs - Sustainable Development Goals), které navazují na Rozvojové cíle tisícileté z Deklarace tisíciletí OSN z r. 2000 (MDGs – Millenium Development Goals). Tento záměr se dočkal naplnění v září 2015, kdy bylo na summitu OSN (25.- 27. 9. 2015) přijato 17 SDGs. Více informací k SDGs naleznete v sekci Zahraniční vztahy zde.

Stáhněte si...